Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk

Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en het gebruik van de website (hierna "website") houdt een algehele aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden alsook van alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van de website.

Inhoud van de website

De website (en de informatie op de website) is gecreëerd en wordt beheerd door G-STIC met de grootste zorg. Niettegenstaande het voorgaande kan G-STIC niet garanderen dat de Website en de informatie vermeld op de website (hierna "de Informatie") volledig, juist en up-to-date is. Indien technische fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan G-STIC worden gemeld, zal G-STIC alle redelijke inspanningen leveren om de Informatie te verbeteren.

De website en de Informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". G-STIC WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN/OF DE INFORMATIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OF DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VAN DE HAND. VERDER GEEFT G-STIC GEEN GARANTIE (I) MET BETREKKING TOT HET FEIT DAT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN EN (II) TEN AANZIEN VAN HET ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website (en de Informatie) geschiedt op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS G-STIC VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE,  DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN G-STIC OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruik van de website en verplichtingen

Door gebruik te maken van de website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt verder dat:

  • u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
  • u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben;
  • u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord. U aanvaardt om G-STIC onmiddellijk te informeren wanneer u vaststelt dat uw login of paswoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruik of dat er sprake is van een schending van de geheimhouding. U dient u ervan te vergewissen dat u zich effectief uitlogt na elke sessie.

U heeft het recht om de Informatie op de website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat:

  • u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die u heeft gekopieerd;
  • u de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
  • u de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media;
  • u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Voor alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden genoemd, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van G-STIC vereist.

Intellectuele eigendomsrechten

De Informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking daartoe zijn het exclusieve eigendom van G-STIC of haar licentiegevers en zullen worden beschermd door middel van de toepasselijke wetgeving.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is alle Informatie onderworpen aan:

Copyright 2023 G-STIC - Alle rechten voorbehouden

Links

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet door G-STIC worden beheerd. Om die reden wijst G-STIC elke aansprakelijkheid af voor de inhoud die op die websites beschikbaar wordt gesteld. Het opnemen van een link is uitsluitend bedoeld om de informatie beter beschikbaar te maken op het internet. Het plaatsen van een link naar websites van derden houdt in geen geval een impliciete goedkeuring in door G-STIC van de inhoud van deze websites. Indien u besluit gebruik te maken van een dergelijke link om een website van een derde te raadplegen, doet u dit op eigen risico. G-STIC behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een link te verwijderen.

Merken en handelsnamen

Alle namen, logo's en andere symbolen die op deze Website worden gebruikt, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden, tenzij G-STIC hiermee voorafgaandelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

De creatie, implementatie en interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden zal gebeuren in overeenstemming met de wetten van België en de toepassing van regels met betrekking tot de keuze van het recht wordt hierbij uitgesloten. Elke vordering of geschil met G-STIC, haar agenten, werknemers, rechtsopvolgers, overnemers of verbonden ondernemingen voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Turnhout, die het exclusieve recht van jurisdictie zullen hebben.

Wijzigingen

G-STIC behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. G-STIC zal u op de homepage van de Website op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Elke wijziging in de Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn vanaf het moment dat de wijziging op de Website is aangekondigd. U dient deze Gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig aandachtig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op gebruikers van toepassing zijn.

Acceptatie

Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden in de versie die gepubliceerd is op het moment dat u gebruik maakt van de Website. Door dit te doen, ziet u af van elke claim dat deze Gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet door beide partijen zijn ondertekend.

Indien u NIET akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Website.