G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: €17,6 MILJOEN SUBSIDIES

Registreer je projectvoorstel uiterlijk op 30 juni 2023 om 13u CEST

Dien je projectvoorstel uiterlijk in op 18 augustus 2023 om 10u CEST

Op 28 april 2023 besliste de Vlaamse Regering tot lancering van de derde projectoproep internationale klimaatfinanciering via het G-STIC Klimaatactieprogramma. De Vlaamse Regering voorziet voor 2023 €17,6 miljoen subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die uitgevoerd worden in ontwikkelingslanden en waarbij een Vlaamse onderneming de lead neemt.

Werk jij in een Vlaamse KMO, ngo, vzw, onderzoeksinstelling, onderwijsinstituut, adviesbureau of groot bedrijf en ben je bezig met klimaatgerelateerde oplossingen die geïmplementeerd en opgeschaald kunnen worden in ontwikkelingslanden? Ben je actief in het ondersteunen en uitrollen van klimaatactieplannen, -strategieën en -wetgeving in ontwikkelingslanden? Vraag dan financiële steun voor jouw project aan.

Jouw projectvoorstel moet uiterlijk op 30 juni 2023 om 13u CEST geregistreerd zijn en uiterlijk op 18 augustus 2023 om 10u CEST ingediend zijn. Download tijdlijn >

Download hier het reglement van de projectoproep >

Een uitgewerkt projectvoorstel omvat:

Download hier de handleiding >

Deze handleiding is opgesteld ter begeleiding bij het invullen van het projectsjabloon. De handleiding is enkel in het Nederlands beschikbaar.

Projectdoelstellingen

Om in aanmerking te komen voor internationale klimaatfinanciering in het kader van het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

Projecten moeten een score van 2 behalen voor de klimaatindicatoren adaptatie en/of mitigatie zoals gedefinieerd door het Ontwikkelingssamenwerkingscomité van de OESO (de zogenaamde Rio Markers).

Adaptatieprojecten

Projecten die tot doel hebben om de kwetsbaarheid van menselijke of natuurlijke systemen voor zowel bestaande als verwachte gevolgen van klimaatverandering te verminderen door de weerbaarheid ervan te behouden of versterken via een groter aanpassingsvermogen aan schokken en variabiliteit, betere opvang van de door klimaatverandering veroorzaakte spanningen en/of beperking van blootstelling eraan.

Mitigatieprojecten

Projecten die bijdragen aan stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer tot een niveau waardoor gevaarlijke antropogene interferentie met het klimaatsysteem wordt vermeden door inspanningen te bevorderen om broeikasgassen te verminderen, te vermijden of de opslag ervan te verbeteren.

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren:

Biodiversity

Biodiversiteit

Education & Research

Educatie & Onderzoek

Energy

Energie

Agriculture

Landbouw

Environmental Policy

Milieubeleid

Transport

Transport

Water & Sanitation

Water & Sanitatie

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren:

Biodiversity

Biodiversiteit

Education & Research

Educatie & Onderzoek

Energy

Energie

Agriculture

Landbouw

Environmental Policy

Milieubeleid

Transport

Transport

Water & Sanitation

Water & Sanitatie

Projecttypes

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouw-projecten

Disseminatieprojecten focussen op de verspreiding en/of uitrol van resultaten van onderzoek en/of beleid. Capaciteitsopbouwprojecten focussen op het versterken van kennis, vaardigheden en/of middelen.

Projecten kunnen deze disseminatie- en capaciteitsopbouwaspecten ook combineren. De maximale subsidie voor elk individueel project is €500.000 en bedraagt maximaal 85% van de totale projectkost.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten focussen op de demonstratie en/of opschaling van marktklare innovatieve oplossingen. De maximale subsidie voor elk individueel project is €2.500.000 en bedraagt maximaal 60%, 50% of 40% van de totale projectkost, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Onderstaande tabel geeft weer wie een project kan indienen en wie als partner kan deelnemen.

Potentiële aanvragers met een vestiging met aantoonbare activiteit en aanwezigheid in Vlaanderen Mogelijke partners in Vlaanderen, België, ontwikkelingslanden en andere landen
Disseminatieproject & capaciteitsopbouwproject Studie- en adviesbureaus, ngo’s, vzw’s, onderzoeksinstelling, universiteiten en hogescholen Ondernemingen [studie- en adviesbureau, ngo, vzw, onderzoeksinstelling, universiteit, hogeschool, bedrijf]
Demonstratieproject Ondernemingen die deel uitmaken van een consortium bestaande uit
  • ofwel minstens twee ondernemingen, waarvan één kmo en waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt,
  • ofwel de onderneming en één of meer kennisinstellingen, die ten minste 10% van de in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren.

Evaluatie projectvoorstellen

Alle projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid in september/oktober 2023 geëvalueerd door een onafhankelijke jury.

Heb je een ontvankelijk demonstratieproject ingediend? Dan word je in de week van 25 september 2023 uitgenodigd om jouw project mondeling voor te stellen aan een onafhankelijke jury.

De beslissing tot subsidiëring wordt genomen door de Vlaamse Regering. De goedgekeurde projecten worden eind december 2023 bekendgemaakt en moeten starten voor 1 maart 2024.

Neem contact op met het G-STIC team

Heb je vragen over de oproep en/of jouw projectidee? Contacteer Dietrich Van der Weken (General Manager), Frans Snijkers (Programme Director) of Ilke Geleyn (Programme Manager). Tijdens de hele periode wordt er begeleiding voorzien vanuit het G-STIC team voor potentiële indieners.

Resultaten van de oproep 2022

In 2022 kende de Vlaamse Regering €12,58 miljoen subsidies toe aan 6 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Resultaten van de oproep 2021

In 2021 werden €3,21 miljoen subsidies toegewezen aan 2 demonstratieprojecten en 11 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten.

Ontdek alle projecten

Resultaten van de oproep 2022

In 2022 kende de Vlaamse Regering €12,58 miljoen subsidies toe aan 6 demonstratieprojecten en €3,1 miljoen subsidies aan 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten. Er wordt dus €15,7 miljoen ingezet voor klimaatprojecten, die ingediend en mee uitgevoerd worden door Vlaamse ondernemingen.

Resultaten van de oproep 2021

In 2021 werden €3,21 miljoen subsidies toegewezen aan 2 demonstratieprojecten en 11 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten.

Coördinatoren

Partners

Gefinancierd door